fbpx

Gyldig fra 08.03.2024

For Creperie de Mari Grünerløkka AS, organisasjonsnummer: 921804709, tilbyr vi spesialisert kundestøtte for å sikre at dine profesjonelle kjøpsbehov blir møtt med høyeste standard.

Kundestøtte for Creperie de Mari

Telefonnummer: +4746441626. Vår kundestøtte er tilgjengelig fra mandag til fredag, kl. 08:00 til 12:00 og 13:00 til 17:30.

Kontaktskjema: kontakt@creperiedemari.no eller besøk vår nettside på https://www.creperiedemari.no/ for ytterligere hjelp og informasjon.

Vi er her for å hjelpe deg med alle dine kjøpsbehov og spørsmål. Vårt team streber etter å levere service av høyeste kvalitet og tilgjengelighet for å sikre at dine behov som profesjonell kjøper blir ivaretatt på best mulig måte.

Preambel

Disse generelle salgsvilkårene (heretter «GSV») er inngått mellom (i) selskapet Creperie de Mari Grünerløkka AS, registrert i Brønnøysundregistrene under organisasjonsnummer 921804709 (heretter referert til som «Selskapet»), og (ii) dets profesjonelle kunder som ønsker å foreta kjøp utelukkende for profesjonell bruk (heretter «Profesjonell Kunde») av varer (heretter «Varene») på nettstedet https://www.creperiedemari.no/ (heretter «Nettstedet»).

Nettstedet er designet for å tilby varer både til profesjonelle og private kunder, men Varene varierer avhengig av deres tiltenkte bruk.

Enhver bestilling på Nettstedet innebærer en betingelsesløs aksept av disse GSV.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse GSV når som helst. De aktuelle GSV er de som gjelder på datoen for bestillingen.

Selskapet anbefaler Profesjonell Kunde å beholde en kopi av disse GSV.

Formål:

Formålet med disse GSV er å definere salgsbetingelsene mellom Selskapet og Profesjonell Kunde, spesielt med hensyn til bestillingsmottak, betaling, ordrekontroll og levering av Varene.

2. Priser

Prisene er angitt på nettstedet i NOK, eksklusive skatter. De økes på fakturaen med de skatter som juridisk gjelder på fakturadatoen.

Prisen fakturert til den profesjonelle kunden er prisen som gjelder på bestillingsdatoen, forutsatt bekreftelse fra Selskapet.

Prisene er faste ved den profesjonelle kundens bestilling. Dersom en eller flere skatter eller avgifter, spesielt miljøskatter eller bidrag, skulle bli opprettet eller endret, enten oppover eller nedover, kan denne endringen påvirke salgsprisen på varene som er tilgjengelige på nettstedet.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst, men prisen som faktureres til den profesjonelle kunden vil være den som gjelder ved sistnevntes bekreftelse av bestillingen.

3. Betalingsbetingelser

Når de bekrefter bestillingen sin, kan de profesjonelle kundene betale for den på følgende måte:

4. Leveranser

4.1 Leveransebetingelser

Bestillingen vil bli levert av Posten eller Bring fra Oslo til den angitte adressen av den profesjonelle kunden over hele Norge.

Den profesjonelle kunden forplikter seg til å oppgi all nødvendig informasjon om leveringsbetingelsene (sted, mottaker osv.) ved bestilling. Denne informasjonen er bindende for den profesjonelle kunden. I tilfelle en feil i angivelsen av mottakerens adresseopplysninger eller annen viktig informasjon, kan ikke Selskapet holdes ansvarlig for manglende mulighet til å levere de bestilte varene.

Leveringstidene er kun veiledende, avhengig av tilgjengelighet på lager. Disse kan bli revidert og endret av Selskapet, spesielt i tilfelle forsinkelser fra vår side, eller på grunn av andre faktorer utenfor vår kontroll. Forsinkelser i leveransen vil under ingen omstendigheter gi grunnlag for kansellering av bestillingen, avvisning av de bestilte varene eller krav om bøter eller erstatning.

Hvis den profesjonelle kunden er fraværende ved leveringstidspunktet eller ikke henter pakken, forblir den profesjonelle kunden ansvarlig for betaling av prisen som om leveransen hadde blitt akseptert. Et varsel om forsøkt levering vil bli etterlatt av Posten eller Bring, med informasjon om hvor og når pakken kan hentes.

Ved mangel på samsvar eller synlige defekter ved levering, må den profesjonelle kunden umiddelbart rapportere dette til Selskapet ved mottak, og fremme et krav innen syv (7) dager fra mottak av varene, via e-post og/eller rekommandert brev med kvittering for mottak. Hvis dette ikke gjøres, vil den profesjonelle kunden anses for å ha akseptert varene som de er.

5. Overføring av Risiko

Selskapet forplikter seg til å sende vare(ne) til deres bestemmelsessted; risikooverføringen finner sted senest når varene blir overlevert til den første transportøren.

Delvis leveranser aksepteres, med mindre annet er avtalt.

Den profesjonelle kunden oppfordres til å uttrykke eventuelle forbehold i forhold til transportøren, der dette er passende.

Den profesjonelle kunden må nøye sjekke de leverte varene ved ankomst, slik at varer som har blitt skadet under transport, samt manglende og tapt varer, blir registrert fra mottakstidspunktet, på transportørens leveringsformular og akseptert av sistnevnte. Hvis ikke, kan den profesjonelle kunden ikke forvente noen form for kompensasjon.

Defekter som ikke skyldes transport, men mangel på samsvar med bestillingen, må fremsettes i et krav sendt til Selskapet, innen en maksimumsperiode på syv (7) dager fra mottak av varene, via e-post og/eller rekommandert brev med kvittering for mottak. Etter denne perioden vil ikke de aktuelle varene bli tatt tilbake eller erstattet, og vil ikke gi grunnlag for at Selskapet betaler erstatning til den profesjonelle kunden.

 

6. Garanti for Varene

Materielle feil, skjulte mangler, standarder eller spesifikasjonsfeil vil kun medføre at Selskapet er forpliktet til enkel utskifting av de feilaktige reservedelene, med unntak av all annen kompensasjon.

Varene er garantert mot funksjonsfeil i tolv (12) måneder fra de er mottatt av den profesjonelle kunden, med unntak av:

Garantien dekker ikke prisen på arbeid og fraktkostnader, som forblir den profesjonelle kundens ansvar.

Garantien gjelder ikke dersom den profesjonelle kunden endrer varene eller bruker dem feilaktig.

Utskifting av produkter under garantiperioden forlenger ikke garantiperioden.

Normalt vedlikehold av varene er ikke inkludert i garantien.

7. Retur av Varer

7.1. Rett til å trekke seg

Det minnes om at retten til å trekke seg IKKE GJELDER for bestillinger foretatt av profesjonelle.

7.2. Andre grunner til retur av varer

Varer kan ikke returneres uten forutgående, formell godkjennelse fra Selskapet. Dersom en profesjonell kunde ønsker å returnere en vare, må dette forespørres på forhånd, skriftlig og med begrunnelse, sendt til Selskapet.

Fraktkostnadene vil bli dekket av den profesjonelle kunden.

Enhver akseptert retur vil medføre, etter kontroll av de returnerte varene, som valgt av Selskapet:

9. Eiendomsforbehold – Krav

Varene forblir Selskapets eiendom inntil full betaling av prisen (hovedbeløpet og tilleggskostnader) er mottatt, hvor dette eiendomsforbeholdet er gyldig i lys av loven som gjelder for avtalen.

Overlevering av et dokument som skaper en betalingsforpliktelse (veksel osv.) utgjør ikke en betaling som fastsatt i denne artikkelen.

Eiendomsforbeholdet endrer ikke overføringen av risiko som fastsatt i Artikkel 5.

Ved manglende betaling fra den profesjonelle kunden på den angitte datoen, kan Selskapet kreve retur av vare(ne) som ikke er betalt for, på den profesjonelle kundens kostnad og risiko, etter å ha sendt et rekommandert brev med kvittering for mottak. Hvis, etter en periode på tre (3) måneder, den profesjonelle kunden ikke har betalt det skyldige beløpet, vil Selskapet ha rett til å kreve kompensasjon for de tapene som er forårsaket, gjennom skriftlig varsel sendt til den profesjonelle kunden.

Kompensasjonen skal ikke overstige salgsprisen for vare(ne).

Oversettelsen og tilpasningen av avsnittene om ansvar, immateriell eiendom, og samsvar til norsk for Creperie de Mari Grünerløkka AS følger her:

10. Ansvar

Disse GSV fastsetter alle forpliktelsene og ansvarene til Selskapet med hensyn til levering av Varene. Så langt det er tillatt etter gjeldende lov, avviser Selskapet enhver form for garanti, enten den er uttrykkelig eller underforstått, og alle vilkår og betingelser annet enn de som spesifikt er angitt i disse GSV.

Mer spesifikt er ikke Selskapet ansvarlig for egnetheten av Varene til de formål den profesjonelle kunden har tiltenkt.

Selskapets ansvar kan ikke gjøres gjeldende der manglende oppfyllelse av dets forpliktelser kan tilskrives enten den uforutsette og uunngåelige handlingen fra en tredjepart til avtalen, eller til en force majeure-situasjon som definert av rettspraksis.

På samme måte kan ikke Selskapets ansvar gjøres gjeldende for eventuelle ulemper eller skader relatert til bruken av internett-nettverket.

12. Immateriell Eiendom

Reproduksjon eller bruk av noen av Selskapets distinkte tegn er kun tillatt med sistnevntes skriftlige samtykke.

13. Samsvar

Selskapet krever at dets profesjonelle kunder, representanter, partnere og underleverandører overholder gjeldende lovgivning når de utfører sine aktiviteter, spesielt med hensyn til kommersielle, sosiale, miljømessige og samfunnsmessige aspekter, og anti-korrupsjon. Den profesjonelle kunden forplikter seg til å iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre overholdelse av regelverket som gjelder i markedsføringslandet.

14. Helhetlig Avtale

Disse generelle salgsvilkårene utgjør hele avtalen mellom partene. Det at en part ikke utøver noen av rettighetene eller vilkårene i dette dokumentet på et gitt tidspunkt, skal ikke oppfattes som et frafall av å utøve disse rettighetene eller vilkårene senere.

Dersom en bestemmelse i disse vilkårene blir kjent ugyldig eller ikke håndhevbar på grunn av endringer i lovgivning, forskrifter eller en rettsavgjørelse, vil dette ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av de øvrige vilkårene i disse generelle salgsvilkårene.

15. Varighet

Disse generelle salgsvilkårene trer i kraft fra anvendelsesdatoen og gjelder for hele perioden der Varene tilbys til salgs på nett av Selskapet.

16. Force Majeure

Alle forpliktelser fra Selskapets side vil bli suspendert eller kansellert i tilfeller der manglende oppfyllelse skyldes en hendelse av force majeure, som definert i norsk rettspraksis. I slike tilfeller gir ikke manglende oppfyllelse av forpliktelser rett til erstatning, og leveringstidene vil bli justert for å ta hensyn til hendelsene betraktet som force majeure.

17. Avbestillingsklausul

Dersom den profesjonelle kunden bryter noen av sine forpliktelser, forbeholder Selskapet seg retten, etter eget skjønn, til å erklære salget for kansellert, femten (15) dager etter å ha sendt formelt varsel via rekommandert brev som forblir ubesvart.

18. Ugyldighet

At en av bestemmelsene i disse generelle salgsvilkårene blir kjent ugyldig, medfører ikke ugyldighet av de øvrige generelle salgsvilkårene.

19. Forutsebar Manglende Oppfyllelse

Uavhengig av andre bestemmelser i disse GSV angående suspensjon, har hver part rett til å suspendere utførelsen av sine kontraktsforpliktelser når det klart fremgår av omstendighetene at den andre parten ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser. Parten som suspenderer sine forpliktelser, må umiddelbart informere den andre parten skriftlig.

20. Gjeldende Lov og Jurisdiksjon

Disse GSV er underlagt norsk lov.

Ved tvist relatert til disse GSV, skal det søkes en løsning utenfor rettssystemet før eventuell rettslig handling.

Eventuelle tvister relatert til salget av Varene fra Selskapet og anvendelsen eller tolkningen av disse generelle salgsvilkårene skal henvises til eksklusiv jurisdiksjon av norske domstoler.

21. Bærekraftig Utvikling

Selskapet forplikter seg til å følge prinsippene for bærekraftig utvikling og til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til norsk miljølovgivning, inkludert prinsipper om utvidet produsentansvar (EPR).

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, aksepterer du vår bruk av informasjonskapsler.  Lær mer